Dé specialist in race simulators sinds 1996

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bernax voor levering en dienstverlening aan consumenten en niet-consumenten

Van: 

Bernax Informatie Technologie B.V., gevestigd en kantoor houdende te NL 3705 LP, ZEIST aan de Dijnselburgerlaan 1-11, Nederland.

Hierna te noemen: Gebruiker. 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt volstaan onder:
 • Gebruiker: Bernax Informatie Technologie B.V.; 
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker; 
 • Consument: een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; 
 • Niet-consument: een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze ALGEMENE voorwaarden BERNAX

 1. Deze algemene voorwaarden Bernax gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. 
 2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs noch geldt een aanbieding van Gebruiker automatisch voor nieuwe of nabestellingen. 
 3. De door Gebruiker uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 4. Tenzij anders is afgesproken, geldt dat Opdrachtgever de door hem van Gebruiker gekochte en gehuurde zaken niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden als het (onder)verhuren van deze zaken of op andere wijze tegen betaling bij derden inzetten, dit op straffe van een boete van Euro 10.000 per overtreding.

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf de vestigingsplaats van Gebruiker. Wanneer er als leveringsconditie één van de “Incoterms” (dit zijn de door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs gepubliceerde internationale handelstermen) is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. 
 2. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte of gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 
 3. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie over instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 
 4. Levering van aankopen geschiedt ex magazine. Gebruiker brengt bij thuisbezorging een vergoeding per kilometer in rekening zoals vermeld op het document getiteld ‘Bernax prijslijst’. 
 5. Gebruiker zal met name een overeenkomst van dienstverlening (bv. service-contracten voor hard- en software, alsmede ontwikkeling van software) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap uitvoeren. 
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van een dergelijke overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. 


Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. 
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan 

voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Levertijd / contractduur

 1. De door Gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 
 2. Bij niet tijdige levering dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Gebruiker een redelijke termijn te stellen om zijn verplichtingen alsnog na te komen. 
 3. De door Gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan, nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn. 
 4. De overeenkomst van dienstverlening wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst van dienstverlening voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit eveneens nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijnen dient de Opdrachtgever derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 
 6. Bij levering van zaken aan Niet-consumenten is het Gebruiker toegestaan verkochten zaken in gedeelte te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

Artikel 6. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/op voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 
 2. Alle andere technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld. 

Artikel 7. Levertijd / contractduur

 1. Gebruiker garandeert dat de door hem verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na levering, althans gedurende de periode welke door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. 
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen, is de Gebruiker verplicht binnen dertig dagen nadat de Consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
 3. Alle zaken dienen bij de Gebruiker ter reparatie te worden aangeboden. Bij overige reparaties wordt door Gebruiker de, ten behoeve van de reparatie gemaakte kosten in rekening gebracht. 
 4. De Gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
 5. De Consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen, indien in de garantieperiode: 
 • de Gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; 
 • indien de Consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. 
 1. De Consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd. 
 2. De Consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoord, te weten: 
 • of de juiste zaak is geleverd; 
 • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik. 
 1. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Consument dit/deze binnen drie dagen na levering aan Gebruiker te melden. 
 2. Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen drie dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na levering, schriftelijk te melden aan Gebruiker. 

Artikel 8. Garantie voor de Niet-consument

 1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van drie maanden na levering. 
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de Opdrachtgever/Niet-consument recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen, indien herstel op bezwaren stuit. De Opdrachtgever/ Niet-consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies. 
 4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 5. De Opdrachtgever/Niet-consument dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. 

Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 

 • of de juiste zaken zijn geleverd; 
 • of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; 
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Opdrachtgever/Niet-consument deze binnen drie dagen na aflevering schriftelijk aan Gebruiker te melden. 
 2. Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever/ Niet-consument binnen drie dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden aflevering, schriftelijk te melden aan Gebruiker. 
 3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 
 4. De zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Gebruiker worden geretourneerd. 
 5. Indien lid 2 van dit artikel van toepassing is, dienen de betreffende zaken bij de Gebruiker ter reparatie te worden aangeboden. Bij overige reparaties wordt door Gebruiker de, ten behoeve van de reparatie gemaakte kosten in rekening gebracht. 

Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van dat monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform met getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst van dienstverlening

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst van dienstverlening blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoer daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever hieromtrent tevoren inlichten. 
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 5. In afwijking van het bepaalde bij lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 11. Geheimhouding / intellectuele eigendom bij een overeenkomst van dienstverlening

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 1. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, soft-ware enzovoort, zijn uitsluiten bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. 
 3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 12. Opzegging van de overeenkomst van dienstverlening

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen. 

Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: 
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Gebruiker omstandigheden ter kennis komen die Gebruiker goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen; 
 • indien Gebruiker de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst bedongen heeft zekerheid te stellen voor de nakoming of een aanbetaling te doen en deze zekerheid of aanbetaling uitblijft danwel onvoldoende is ondanks sommatie. 

In genoemde gevallen is de Gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Gebruiker schadevergoeding te vorderen. 

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel zo bezwaarlijk en/of zo onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud bij consumentenkoop

 1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door hem aan een Consument verkochte zaak tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. 

Idem bij niet- Consumentenkoop:

 1. Alle door Gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 
 2. Door Gebruiker geleverde zaken die krachtens lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 4. De Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebruiker dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om in alle gevallen waarin Gebruiker zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruikers zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is de Opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 6. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage aan Gebruiker te geven. 
 7. De in het vorige lid omschreven verplichting geldt ook voor zaken die door Gebruiker worden verhuurd aan Opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Artikel 15. Prijs / prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door Gebruiker afgegeven prijzen: 
 • in Euro’s; 
 • exclusief BTW; 
 • op basis van door Gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden; 
 • exclusief transportkosten; 
 • af bedrijf. 
 1. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien Gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijsverhogingen hebben voorgedaan ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden. 
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan een Consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. Nadien kan de Consument slechts ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 10%. 
 3. Voor de Niet-consument geldt dat deze het recht heeft de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt. 

Artikel 16. Emballage bij niet-consumentenkoop

 1. De Opdrachtgever is verplicht leen-emballage binnen veertien dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten, voortvloeiende uit te late retourzendingen en de kosten van vervanging, herstel of reiniging. 

 1. Indien de Opdrachtgever leen-emballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de Gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de Gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd. 

Artikel 17. Betaling

 1. Bij een Consumenten-koop dient betaling netto contant of giraal plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze in het geval van een Consumenten-koop te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum en bij een Niet-consumenten-koop binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
 3. Betaling vindt plaats in twee gelijke delen, waarvan het eerste deel bij aanvaarding van de offerte en het tweede deel bij levering.
 4. Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijnen is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Gebruiker en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of onredelijk verrekening. 
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 8. Bij een Niet-consumenten-koop is Gebruiker gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum. 

Artikel 18. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd: 
 • over de eerste Euro.6.500,– 15% 
 • over het meerdere tot Euro 13.000,– 10% 
 • over het meerdere tot Euro 32.500,– 8% 
 • over het meerdere tot Euro 130.000,– 5% 
 • over het meerdere 3%. 
 1. Indien Gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoedingen in aanmerking. 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikelen 8 en 9 (Garantie) van deze voorwaarden. 
 2. Voor de overige schade is Gebruiker uitsluitend aansprakelijk als deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker of haar ondergeschikten. 
 3. De aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering.

Artikel 20. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Gebruiker daaronder begrepen. 
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Geschillen beslechting

De rechter van de woonplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 23. Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn op 28-6-2023 onder nummer ______________ gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.